FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bulgarian (Български)English (United Kingdom)

Запазвайки човешкото измерение

В статията си “Краят на парадигмата на прехода” Томас Кародърс укорява общността на радетелите за ...

повече

Атмосферата на глобална сигурност след 1

От 11 септември 2001 Съединените щати са в глобална война срещу тероризма. Какво е историческото ...

повече

Нашите автори

Збигнев Бжежински - роден в Полша американски геополитически анализатор, съветник по националната сигурност на американския ...

повече
-
+
4
Кой е онлайн
В момента има 50 посетителя в сайта

Младите хора - посредници на промяната в обезлюдяващите се общности

Целта на проекта е да разкрие основните проблеми, пред които са изправени младите хора от малките общини и да установи ефикасен и ефективен публичен консултативен процес на участие, водещ до разработването и изпълнението на съответни общински, младежки стратегии за справяне с миграцията. Неговите основни цели включват:

 • да установи партньорство в общността, включвайки в него местната власт и администрацията, местните средства за масови комуникации, местния бизнес и младежките НПО;
 • да разработи младежки местни стратегии с участието на всички заинтересовани страни на местно равнище;
 • да сподели и разпространи информация за добрите практики по отношение на младежките местни политики, базирани на научените уроци и да позволи измерването на опита в други градски райони.

Основните проектни дейности са:

 • анализиране на предизвикателствата пред младежта в 4 типични общини: областен център, малка община, община с ромско население; община със сезонна икономика;
 • разработване на въпросник и провеждане на проучване със студенти в 4 български университета в поне два града, за да се установи какво може да ги мотивира да се завърнат в своите общини;
 • организиране на 4 публични дискусии на местно ниво по темата за младежката политика. Фокусът на дискусиите ще бъде как да се разработят местни младежки политики, които да са насочени към всички млади хора на местно равнище;
 • подпомагане на изработването на 4 местни, младежки стратегии;
 • разработване на финален оценъчен доклад с добри практики и предизвикателства;
 • разпространение на доклада и насоки с добри практики.

Очаквани участници в проекта са младежки НПО в четирите целеви общини, млади хора, местните управи и администрации в подбраните общини, представители на медиите, народни представители и евродепутати. Периодът за изпълнението му е май – ноември 2010 г. Финансира се от Балканския тръст за демокрация.

Анкета - изтегли (62kb)

 • Aнкета: Реализацията на студентите от малките и средни общини

Цел: Да провери нагласите на младите хора от средни и малки населени места, които в момента учат в университети в София и в други големи университетски градове, дали са склонни да се установят да работят и живеят в малки общини, какви са очакванията им, притесненията им, какво биха искали да се случи в тези населени места.

Обхват: Анкетата обхвана 151 студенти от 8 университета в три града (СУ, ТУ, НБУ, УНСС, ВТУ, УАГС, Шуменски у-т, Великотърновски у-т, Театрален колеж), на възраст от 18 до 30 години, като повечето са между 18 и 25 години.

Период на провеждане: 20 май – 15 юни, 2010 г.

Повече...

 

 • Добри практики за ангажиране и участие на млади хора в дейностите на общината

↑ back to top

 • Първата дискусия по проект на Институт РАЗУМ „Младите хора – посредници на промяната в обезлюдяващите се общности

На 25 юни 2010 г. в гр. Перник се проведе дискусия, озаглавена „Младите хора – двигател на развитието на местната общност”. Това е първата такава дискусия по проект на Институт РАЗУМ „Младите хора – посредници на промяната в обезлюдяващите се общности”, финансиран от Балканския тръст за демокрация. Участници в дискусията бяха представители на младежки организации и ученически парламенти от града, общински съветници, представители на бизнеса, на синдикални организации и журналисти от местните медии. След откриването на дискусията беше представено социологическо изследване, проведено по проекта в периода 20 май – 15 юни 2010 г. Целта на анкетата беше да провери нагласите на младите хора от средните и малки населени места, които в момента учат в университети в София и в други големи университетски градове, дали са склонни да се установят да работят и живеят в малки общини, какви са очакванията им, притесненията им, какво биха искали да се случи в тези населени места. Приветствие към участниците отправи г-жа Росица Янакиева, кмет на община Перник. Основен лектор по темата за младежките измерения на Стратегията „Европа 2020”, нейните цели и приоритети в областта на младежките политики, приложимостта и перспективата й в България, младежката заетост и ролята на младите като двигател на развитието, беше Кристиан Вигенин, член на Европейския парламент. След това участниците бяха разделени на 5 групи, които формираха кръгли маси, за да обсъдят и дадат предложения за политики и добри практики по важни за младите хора в Перник въпроси, които след дискусиите бяха представени в голяма група. Целта беше да се насърчи активното участие на младите хора от Перник в обсъждането и предлагането на решения на проблеми, свързани с младежката заетост, образованието и обучението, жилищната политика, градската среда, свободното време, здравеопазването. Обобщените резултати, идеи и добри практики, които се генерираха по време на обсъжданията, ще бъдат предоставени на община Перник за актуализиране на общинската Стратегия за развитието на младите хора.

 

 • На 27 септември 2010 в Силистра беше проведена втората дискусия по проект на Институт РАЗУМ „Младите хора – посредници на промяната в обезлюдяващите се общности”, финансиран от Балканския тръст за демокрация.

В дискусията участваха младежи от доброволчески организации, ученическия парламент, неправителствени организации, представители на община Силистра и на търговско-промишлената палата. След откриването на дискусията бяха представени целите на проекта и данните от социологическото проучване, проведено в периода 20 май – 15 юни 2010 г. Както и в Перник преди това, младите хора работиха активно по петте ключови теми, свързани с развитието на местната общност, като дадоха предложения за политики и добри практики по важни за младите хора в Силистра въпроси, които след дискусиите бяха представени в голяма група. Обобщените резултати, идеи и добри практики, които се генерираха по време на обсъжданията, ще бъдат предоставени на община Силистра.

 

 • Третата поред дискусия по проект на Институт РАЗУМ „Младите хора – посредници на промяната в обезлюдяващите се общности”, финансиран от Балканския тръст за демокрация, беше проведена на 30 септември 2010 в Каварна.

В дискусията участваха ученици и учители от средните училища, представители на Община – Каварна и Институт РАЗУМ. След откриването на дискусията бяха представени целите на проекта и данните от социологическото проучване, проведено в периода 20 май – 15 юни 2010 г. Както при предходните две дискусии, младите хора обсъждаха на 5 кръгли маси ключови теми, свързани с развитието на местната общност, като дадоха предложения за политики и добри практики по важни за младите хора в Каварна въпроси, които след дискусиите бяха представени в голяма група. Обобщените резултати, идеи и добри практики, които се генерираха по време на обсъжданията, ще бъдат предоставени на община Каварна.

 

 • Последната четвърта дискусия по проект на Институт РАЗУМ „Младите хора – посредници на промяната в обезлюдяващите се общности”, финансиран от Балканския тръст за демокрация, беше проведена на 8 октомври 2010 в Ихтиман.

Участници в дискусията бяха ученици от средните училища в Ихтиман, неправителствени организации, представители на бизнеса и представители на общината. След откриването на дискусията бяха представени целите на проекта и данните от социологическото проучване, проведено в периода 20 май – 15 юни 2010 г. Г-н Стефан Патъров, заместник-кмет на община Ихтиман приветства участниците от името на oбщината и запозна участниците с проектите, които се реализират в Ихтиман. Доц. Светослав Малинов, представител в Европейския парламент, разказа за възможностите, които Европейския съюз предоставя, както и за новата стратегия 2020. Както и при предходните дискусии, младите хора бяха разделени на пет групи, за да обсъдят ключови теми, свързани с развитието на местната общност. Те дадоха предложения за политики и добри практики по важни за младите хора в Ихтиман въпроси, които след дискусиите бяха представени в голяма група. Обобщените резултати, идеи и добри практики, които се генерираха по време на обсъжданията, ще бъдат предоставени на община Ихтиман.

↑ back to top

Назад